RODO

Szanowni Państwo,

od dnia 25 maja 2018 roku stosowane będzie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

Mając na względzie potrzebę jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Piekarniczy „Omar” Paweł Okólski z siedzibą w Kielcach, adres: ul. Skrajna 88, 25-650 Kielce, NIP 6570236702 telefon: 41 3465315, zwany dalej „Firmą”.
 2. W Firmie powołany został Inspektor Ochrony Danych., adres e-mail: rodo@omar.com.pl.
 3. Firma przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, numer NIP, itp.), dane adresowe (adres zamieszkania, siedziby, itp.) oraz dane kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail, itp.).
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez Firmę w następujących celach:
 • przedstawienia ofert Firmy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub lit. f RODO),
 • zawarcia i wykonania umowy łączącej Pani/Pana z Firma (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c RODO),
 • realizacji przez Firmę czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym: wystawiania, przechowania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e RODO),
 • marketingu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • tworzenia zestawień, analiz, statystyk na potrzeby wewnętrzne Firmy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • ustalenia i dochodzenia roszczeń przez Firmę w związku z prowadzoną działalnością, w tym windykacji, egzekucji wierzytelności lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Firmy, przed organami ścigania, organami orzekającymi, w tym sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, w postępowaniach administracyjnych, w tym podatkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez Firmę:
 • podmiotom i organom, którym Firma jest zobowiązana lub upoważniona udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Firmy danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 • agencjom reklamowym i innym podmiotom organizującym akcje marketingowe Firmy,
 • podmiotom obsługującym systemy informatyczne Firmy,
 • podwykonawcom inwestycji realizowanych przez Firmę,
 • podmiotom świadczącym Firmie usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową działającym na zlecenie Firmy,
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską.
 1. Pani/Pana dane osobowe obecnie nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Może się jednak okazać, że w czasie trwania umowy Firma zdecyduje się na przekazanie danych poza EOG jednak wyłącznie w zakresie, na jaki pozwalać będzie prawo.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
 • przez czas wykonywania obowiązków, np. wystawienia faktury,
 • przez czas obowiązywania umowy zawartej z Firmą, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym Firmy wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 • przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Firmę w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Firmy, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

W każdym momencie przetwarzania danych osobowych Firma kieruje się zasadami ograniczenia celu, minimalizacji danych i ograniczonych okresów przetwarzania.

 1. W związku z przetwarzaniem przez Firmę Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego,
 • prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Firma będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 1. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne w celu określonym w ust. 4 powyżej, dla:
 • zawarcia i wykonania umowy zawartej z Firmą, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy zawartej ze Firmą,
 • otrzymywania ofert lub marketingu produktów oferowanych przez Firmę, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych jest brak możliwości otrzymywania tych ofert lub marketingu produktów lub usług.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane przez Firmę w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.
 2. W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości dotyczących ochrony Pani/Pana danych osobowych w naszej Firmie prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Firmy, o którym mowa w ust. 2.